Mitä kaikkea osaammekaan!

Yleinen

Hankkeissa opitaan yhdessä

Saako oppia -hankkeessa on tänä syksynä mietitty, miten kanssakehittäjien eli osallistujiemme tekemästä hanketoiminnasta voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaamista. Meillä hankeohjaajilla oli jo hankkeen alusta asti ajatuksena osaamismerkkien myöntäminen mukana olemisesta ja tässä syntyneestä tekemisestä tai opituista taidoista. 

Monivärinen Rubikin kuutio -peli pöydällä.
Mikä ihmeen osaamismerkki? 

Open Badges -osaamismerkit ovat digitaalisia todistuksia. Merkin saajan on helppo liikutella niitä sähköisesti omaan portfolioonsa, someprofiiliinsa sekä työhakemuksen tai opintojen yhteyteen.  Osallistujan kannalta osaamismerkin hakeminen on melko helppoa. Niihin tarvitaan vain ilmainen Open Badge Passport-tili, jonka kautta merkit ladataan itselle (selain tai mobiilisovellus).  

Merkeissä on yleensä valmiina tiettyjen taitojen lista (osaamiskriteerit), jotka ovat kaikille merkin saajille yhteisiä. Mikäli merkkeihin on liitetty hakemuslomake, osallistuja pystyy siinä vielä personoimaan juuri omaa osaamistaan. Tällöin hakemukseen voi halutessaan liittää mukaan todisteita osaamisestaan. Tällaisia voivat olla erilaiset tiedostot, kuvat tai linkit omiin tuotoksiin. Hakemus voidaan myös tehdä tarvittaessa yhdessä ohjaajan kanssa, mikäli se on tarpeen. 

Oman osaamisen ilmaiseminen ei ole aina helppoa. Halusimme osaamismerkkien tuovan osallistujalle hyvää mieltä osaamisensa huomaamisesta. Omasta osaamisesta on lupa iloita ja siitä saa voimaantua!  

Osaamisen näkyväksi tekeminen yhteisellä pajatyöskentelyllä 

Hanketoiminnassa on usein monta kumppanuusorganisaatiota. Osallistujat voivat tulla hyvin monenlaisten palvelujen tai ympäristöjen kautta mukaan hankkeeseen. Tällöin heidän elämäntilanteensa, ikävaiheensa ja aiempi osaamisensakin voivat olla hyvin erilaisia, samoin heidän mukanaolonsa mahdollisuus hankkeessa. Tämä rikas tausta asettaa hieman kysymyksiä osaamismerkkien sisältöjen miettimiseen.  

Mikä on se yhteinen nimittäjä, joka sitoo kaikkien osallistujien tekemisen ja osaamisen yhteen yksittäisessä osaamismerkissä? Millaista tai mitä on se hankkeen ydintoiminta, josta osaamista voidaan tunnustaa kaikille samanlaisin kriteerein? Näiden kysymysten äärellä me Saako oppia -hankeohjaajat pähkimme ja kehittelimme kevyet osaamisaihio-luonnokset osallistujien arvioitaviksi. 

Osaamisen pohtiminen aloitettiin pitämällä osaamis- ja onnistumispajat yhdessä hankeosallistujien kanssa. Pajoissa pysähdyttiin arkisten asioiden äärelle – millaisia asioita tykkään tehdä, missä olen mielestäni hyvä. Yhdessä pohdittiin onnistumisia ja ilahduttavia asioita. Samalla muisteltiin, mitä hankkeessa on tehty ja opittu. 

Pajoissa hedelmällisintä oli osallistujien mielestä kuulla toisten iloja ja onnistumisia. Mitä kaikkea me osaammekaan! Emme ehkä useinkaan pysähdy jakamaan tällaisia arjen juttuja toisillemme, paitsi ehkä ihan lähipiirissä. Pajassa sai myös kehua sitä, missä on hyvä – se tuntuu olevan hyvin vaikeaa meille. Se on kuitenkin tärkeä itsensä arvostamisen taito.  

Kolmen osaamismerkin kuviot: hankeaktiivi, vertaistoimija ja digivaikuttaja. Pyöreissä violeteissa pohjissa siniset tekstit ja digitaalisia minikuvakkeita.
Hankeaktiivi, vertaistoimija ja digivaikuttaja 

Pajassa pohdittiin myös, mitä hankkeessa vielä haluaisi oppia. Sitten katsottiin osaamisluonnoksia. Luonnokset kuvasivat hankeaktiivin roolia, vertaistoimijan roolia ja digitaitoihin liittyvää tekemistä.

Saimme rohkaisevaa palautetta. Osallistujat tunnistivat nämä aihiot hankkeen toiminnassa olennaisiksi. Viime metreillä päädyimme muuttamaan digikehittäjän roolin digivaikuttajaksi. Hankkeessa pyritään vaikuttamaan digiohjauksen saavutettavuuteen.

Vaikuttajan rooli nousi osallistujille tärkeämmäksi kuin digitaitojen tekninen osaaminen.  

Rakenna ja sanoita

Nyt pääsimme miettimään osaamismerkkien käytännön toteutusta Open Badge Factoryyn. Käärimme hihat, ja rakensimme luonnosten sisältökuvaukset OBF-portaaliin merkeiksi. Huomasimme samalla, että jo pelkästään eri toimijaorganisaatioiden sisällä eri käsitteet voidaan ajatella eri tavalla. Lisäksi jokin käsite tai ilmaisu voi herättää jossain toimintaympäristössä epämieluisia assosiaatioita kokemustaustojen vuoksi. Yhdessä löysimme kaikille sopivat ilmaukset ja samalla huomasimme, miten tärkeä tämä työvaihe oli.  Työstö kirvoitti monet kysymykset ja yhteiset oivallukset sekä lupaavaa innostusta. 

Testaa, kehitä ja hoksaa! 

Varsinaisten osaamismerkkipohjien testaaminen osallistujilla tehtiin juuri lokakuun lopulla. Saako oppia -hanke toimii saavutettavuuden teeman ympärillä monista eri näkökulmista. Halusimme vielä varmistaa osallistujilta, että merkkien sisältötekstit ovat helposti ymmärrettäviä ja selkeitä. Lisäksi katsottiin hakemuslomake läpi niin, että se on riittävän selkeä ja ohjaa merkin hakijaa mm. konkreettisin esimerkein. Testaus toi vielä muutamia pieniä viilauksia kuvauksiin.  

Samalla huomasimme arvokkaan asian. Huolellisesti mietityt osaamiskuvaukset auttavat meitä myös suuntaamaan hanketoimintaamme. Mikäli jotkut osallistujat eivät ole olleet mukana joissakin asioissa, pystymme kiinnittämään huomiota siihen ja kutsumaan heitä aktiivisesti mukaan. Voimme myös löytää yhdessä heidän omia intressejään, jotka liittyvät merkeissä kuvattuihin osaamisiin, ja tukea heitä toimimaan niiden parissa. Eli voimme tukea juuri niiden osaamisten kertymistä, aktiivisesti mukaan kutsumalla. Ideoidaan yhdessä tilaisuuksia tehdä, toimia ja oppia.  

Suosittelemmekin, että kaikissa hankkeissa kuvataan hanketoiminnan osallistujalle tuottama ydinosaaminen huolellisesti konkreettisiksi listoiksi. Niihin kannattaa palata aika ajoin, vaikka osaamismerkkejä ei olisikaan käytössä. Hyvää osaamistyöstöä!  

Last modified: 4.11.2022